beoordelingen.nl

Privacyverklaring en Voorwaarden

PRIVACYVERKLARING en VOORWAARDEN

Met het aanmaken van een profiel of het gebruik van Beoordelingen.nl, (de "Website"), aanvaardt u deze verklaring voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de Website.

Wij, "Beoordelingen.nl" raden u aan om deze richtlijnen te printen en te bewaren.

1 Het verzamelen van informatie op de Website

1.1 Master data

Wanneer u een profiel aanmaakt op de Website, verzamelen wij de volgende master data: uw gebruikersnaam, uw wachtwoord en uw e-mailadres. Het doel van het verzamelen van deze informatie is om u als gebruiker te identificeren wanneer u inlogt op de Website. Verder kunt u ervoor kiezen om meer informatie aan uw profiel toe te voegen, zoals uw foto en demografische gegevens.

1.2 Beoordelingen

Wanneer u een beoordeling geeft van een bedrijf, verzamelen wij de informatie die u vermeldt in de beoordeling, inclusief welk bedrijf u beoordeelt, welke aanko(o)p(en) de beoordeling betreft en hoe u het bedrijf evalueert.

1.3 Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn digitale informatie die op uw computer opgeslagen wordt. De cookie identificeert niet de individuele gebruiker, maar de computer van de gebruiker en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Hieronder kunt u meer lezen over welke cookies de Website gebruikt en voor welke doeleinden.

1.4 IP-adressen en browserinstellingen

Bij een bezoek aan de Website worden het IP-adres en de browserinstellingen van uw computer geregistreerd. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer die gebruikt wordt bij het bezoek aan de Website. Browserinstellingen zijn bijvoorbeeld het type browser dat u gebruikt, browsertaal, tijdzone, etc. Het IP-adres en de browserinstellingen worden geregistreerd om Beoordelingen.nl in staat te stellen de gebruikte computer op te sporen in geval van misbruik of ongeoorloofde handelingen in verband met het bezoek aan of gebruik van de Website. Verder wordt het IP-adres gebruikt om uw locatie bij benadering af te leiden (stadsniveau).

1.5 Nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Beoordelingen.nl, registreert Beoordelingen.nl de informatie die u verstrekt heeft (bijv. uw naam, e-mailadres enz.). Indien u niet langer nieuwsbrieven van Beoordelingen.nl wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door in te loggen op uw profiel en uw informatie aan te passen.

1.6 Informatie van andere diensten, inclusief Sociale Netwerk(en)

Als onderdeel van onze diensten geven wij u de mogelijkheid om uw profiel op de Website te verbinden met uw profiel op sociale netwerken zoals Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter ("Sociale Netwerk(en)"). Bepaalde informatie over u zal automatisch worden verzameld van de Sociale Netwerken wanneer u uw Beoordelingen.nl-profiel verbindt met uw profiel op de Sociale Netwerken.

De informatie verzameld van de Sociale Netwerken hangt af van welke informatie u op het netwerk beschikbaar hebt gemaakt en uw privacy-instellingen voor het delen van deze informatie op het netwerk. Afhankelijk van de instellingen kunnen wij bijv. de volgende informatie over u verzamelen:

Naam en/of gebruikersnaam
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Profielfoto
Locatie
Wanneer u verzoekt om uw Beoordelingen.nl-profiel te verbinden met een profiel op een Sociaal Netwerk, zult u op de hoogte worden gebracht van welke informatie wij van het betreffende netwerk zullen verzamelen voordat uw verzoek wordt uitgevoerd.

Het doel van het verzamelen van informatie van de Sociale Netwerken is om leden van uw netwerk met elkaar te verbinden, welke zowel gebruikers zijn van Beoordelingen.nl als van één of meer van de Sociale Netwerken, en daarmee zowel het vertrouwen in de beoordelingen gegeven door de leden van het netwerk te verhogen als een betere gebruikerservaring op de Website te creëren.

Beoordelingen.nl verzamelt geen andere op de persoon te herleiden informatie van bezoekers van de Website, tenzij de bezoeker de informatie aan ons verstrekt.

2 Openbaarmaking van persoonsgegevens

2.1 Openbaarmaking van gegevens op de Website

Let erop dat uw instemming met deze richtsnoeren inhoudt dat uw profiel op de Website niet anoniem kan zijn.

Master data

Wanneer u een profiel aanmaakt op de Website, zal uw gebruikersnaam beschikbaar zijn voor andere gebruikers van de Website.

Andere informatie

Andere informatie die u op de Website verstrekt, inclusief foto's en beoordelingen, wordt automatisch beschikbaar gemaakt aan andere gebruikers van de Website. In sommige gevallen ontvangen de bedrijven die u beoordeelt ook informatie over uw beoordeling.

Geolocatie

Wanneer u een bijdrage levert aan de Website, wordt de plaats waar u zich bij benadering bevindt (gebaseerd op het IP-adres van uw computer, zie artikel 1.4) aan andere gebruikers van de Website beschikbaar gesteld.

Sociale Netwerken

Indien u zich aansluit bij een Social Netwerk, zal informatie zoals uw profielfoto, uw naam, geboortejaar en de plaats waar u zich bij benadering bevindt vanuit uw profiel op het Sociale Netwerk verzameld worden en gebruikt worden om u op de Website te identificeren. Dientengevolge zullen alle gebruikers van de Website, afhankelijk van de informatie die beschikbaar is op het Sociale Netwerk, de beoordelingen die u aangemaakt heeft kunnen identificeren.

Indien uw contactpersonen of de contactpersonen van uw contactpersonen (gezamenlijk te noemen "Connecties") op het Sociale Netwerk ook verbonden zijn met Beoordelingen.nl, kunnen wij op de Website tonen hoe u met deze Connecties verbonden bent door het Sociale Netwerk.

2.2 Openbaarmaking over diensten waarmee u uw profiel verbindt

Indien u ervoor kiest om uw Beoordelingen.nl-profiel te verbinden met profielen op een Sociaal Netwerk, worden de informatie en beoordelingen, zie 1.2, welke door u aan de Website zijn verstrekt of gegevens door ons verzameld over uw gebruik van de diensten op de Website (bijv. het aantal beoordelingen) gedeeld met en getoond in samenhang met uw profiel op het Sociale Netwerk.

2.3 Openbaarmaking aan andere diensten

Een hoofddoel van Beoordelingen.nl is om de bekendheid en de beschikbaarheid van de beoordelingen op de Website te vergroten. Daarom staan wij andere diensten toe om de beoordelingen te tonen die gegeven zijn op de Website om zo de bekendheid van andere consumenten met uw beoordelingen te vergroten.

De categorieën van diensten van derden waaraan de informatie openbaar wordt gemaakt zijn:

Zoekmachines, inclusief bijv. Google en Bing,
Consumentenportalen en zakelijke portalen, inclusief prijsvergelijkingssites, winkelgidsen enz.,
Zakelijke portalen,
Andere soortgelijke websites die naar de mening van Beoordelingen.nl relevant zijn voor consumenten om beoordelingen te zoeken.
Uw beoordeling wordt openbaar gemaakt zoals u deze beschikbaar maakt op de Website, hetgeen een openbaarmaking inhoudt van de volgende informatie:

Uw beoordelingen, zie artikel 1.2.
Uw gebruikersnaam en, indien beschikbaar, profielfoto en demografische gegevens over de gebruiker zoals leeftijd en geslacht.
De stad waar u zich bij benadering bevindt.
2.4 Overige openbaarmaking

Beoordelingen.nl kan door middel van een rechterlijke beschikking door een bevoegde rechter of officiële instantie in overeenstemming met bestaande wetgeving gedwongen worden informatie openbaar te maken.

3 Verantwoordelijke

3.1 De informatie waarvoor Beoordelingen.nl de verantwoordelijke is

Beoordelingen.nl is de verantwoordelijke voor de master data die u levert in verband met het aanmaken van een profiel of registratie voor nieuwsbrieven, bijv. uw naam, uw wachtwoord en uw e-mailadres, evenals de registratie van uw IP-adres.

Verder is Beoordelingen.nl de verantwoordelijke voor de informatie die openbaar gemaakt wordt aan andere diensten, zie artikel 2.3. De Nederlandse wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op de verzameling van gegevens door Beoordelingen.nl.

3.2 De informatie waarvoor u de verantwoordelijke bent

U bent de verantwoordelijke voor de content die u verkiest openbaar te maken op de Website en voor de gegevens die openbaar gemaakt worden op uw profiel op de Sociale Netwerken, welke het gevolg zijn van de verbinding van uw profiel op de Website met uw profiel op het Sociale Netwerk.

3.3 Links naar websites

De Website bevat links naar andere websites. Wees u ervan bewust dat wanneer u op deze links klikt, u naar andere websites gaat waarvoor Beoordelingen.nl niet de verantwoordelijke is. We raden daarom aan dat u altijd de privacyverklaring van deze websites leest, aangezien hun procedure voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens verschillend kan zijn van de onze.

3.4 Adviezen

Indien er via de website rechtstreeks of niet rechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat beoordelingen.nl hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

3.5

De gebruiker garandeert dat hij/zij Beoordelingen.nl vrijwaart van claims die tegen Beoordelingen.nl ingesteld kunnen worden ten gevolge van de schending door de voorwaarden of geldende wetgeving. De gebruiker dient Beoordelingen.nl te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor claims of verliezen door claims van derden die tegen Beoordelingen.nl ingesteld kunnen worden ten gevolge van de gegenereerde content van de gebruiker.

4 Bewerker

Beoordelingen.nl maakt gebruik van een extern bedrijf voor het onderhoud van de technische werking van de Website. Dit bedrijf is de bewerker met betrekking tot de persoonsgegevens waarvoor Beoordelingen.nl de verantwoordelijke is.

Met de aanvaarding van deze privacyverklaring aanvaardt u dat Beoordelingen.nl toestaat dat de gegevens waarvoor u de verantwoordelijke bent verwerkt worden door dezelfde bewerker.

De bewerker handelt enkel op instructie van Beoordelingen.nl. Met de aanvaarding van deze algemene voorwaarden machtigt u Beoordelingen.nl om die instructie aan de bewerker te geven die nodig is voor het verwerken van gegevens conform deze privacyverklaring en voor het gebruik van de Website.

De bewerker heeft noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen tegen onbedoelde of illegale vernietiging, verlies of aantasting van de informatie en tegen het ter kennis komen van de informatie aan onbevoegde personen, misbruik hiervan of verwerking hiervan die anderszins in strijd is met de wetgeving over gegevensverwerking. Op uw verzoek - en tegen betaling van de dan geldende uurtarieven van de bewerker voor dit werk - zal de bewerker u voorzien van voldoende informatie om aan te tonen dat de bovengenoemde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.

5 Veiligheidsmaatregelen

Beoordelingen.nl zal erop toezien dat de vastgelegde gegevens, inclusief de persoonsgegevens, zorgvuldig behandeld en goed beschermd worden volgens de thans geldende veiligheidsnormen. Beoordelingen.nl controleert haar systeem regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen. Echter, aangezien het internet geen 100% veilige omgeving is, kan Beoordelingen.nl de veiligheid van informatie die u aan Beoordelingen.nl doorgeeft niet verzekeren of garanderen. E-mails verzonden via de Website worden niet versleuteld, en Beoordelingen.nl adviseert u daarom om geen vertrouwelijke informatie via deze weg te communiceren.

6 Cookies

Deze website gebruikt cookies en soortgelijke technieken. Hieronder omschrijven wij welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden.

Met het gebruik van onze website aanvaardt u dat wij cookies gebruiken zoals hierna omschreven.

6.1 Wat is een cookie en wat zijn soortgelijke technieken?

Cookies zijn kleine informatie-eenheden die de Website op de harde schijf van de computer, op uw tablet of uw smartphone plaatst. Cookies bevatten informatie die de Website gebruikt om de communicatie tussen u en uw webbrowser efficiënter te maken. De cookie identificeert u niet als individuele gebruiker, maar identificeert uw computer.

Er zijn twee soorten cookies - sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke stukjes informatie die verwijderd worden zodra u uw webbrowser sluit. Permanente cookies zijn meer blijvende stukjes informatie die opgeslagen worden en op uw computer blijven staan totdat zij verwijderd worden. Permanente cookies verwijderen zichzelf na een bepaalde periode maar worden steeds vernieuwd wanneer u de Website bezoekt.

De Website maakt gebruik van sessiecookies en permanente cookies.

Wij gebruiken soortgelijke technieken voor de opslag van en toegang tot informatie in de browser of het apparaat dat gebruikmaakt van lokale bestanden en lokale opslag, zoals HTML 5 cookies, Flash en andere methodes. Deze technieken zijn werkzaam in al uw browsers. In bepaalde gevallen kan het gebruik van deze technieken niet gecontroleerd worden door de browser, maar vereist deze speciale tools. Wij gebruiken deze technieken voor de opslag van informatie om de kwaliteit van beoordelingen te waarborgen en onregelmatigheden in het gebruik van de Website te kunnen constateren.

6.2 Welk type cookies gebruiken wij en voor welke doeleinden?

Wij gebruiken cookies voor

- Statistieken:

Het meten van Website-verkeer, dat wil zeggen het aantal bezoeken aan de Website, van welke domeinen de bezoekers komen, welke pagina's de bezoekers op de Website bezoeken en in welk algemeen geografisch gebied de bezoekers zich bevinden.

- Verbetering van de functionaliteit van de Website:

Het optimaliseren van uw ervaring met de Website, wat tevens inhoudt het herinneren van uw gebruikers-ID en wachtwoord wanneer u terugkomt op de Website zodat u niet opnieuw hoeft in te loggen.

- Verbinden met Social Media:

Wij geven u de mogelijkheid verbinding te maken met Social Media, zoals Facebook of Twitter.

- Kwaliteitsbewaking

Het waarborgen van de kwaliteit van beoordelingen en het voorkomen van misbruik of onregelmatigheden in verband met het schrijven van beoordelingen en gebruik van de Website.

- Gerichte reclame:

Het tonen van specifieke reclame op de Website waarvan wij denken dat u deze interessant vindt.

6.3 Cookies van derden

Onze Website gebruikt cookies van de volgende derden:

Google Analytics, voor statistische doeleinden. U kunt cookies van Google Analytics weigeren door te klikken op deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Facebook: geplaatst door Facebook enkel indien u communiceert met de Facebook plug-in of al op Facebook ingelogd bent vanaf een andere bron voor verbinding en integratie met hen.

Twitter: geplaatst door Twitter enkel indien u communiceert met de Twitter plug-in of al op Twitter ingelogd bent vanaf een andere bron voor verbinding en integratie met hen.

Google+: geplaatst door Google enkel indien u communiceert met de Google+ plug-in of al op Google ingelogd bent vanaf een andere bron voor verbinding en integratie met hen.

Google ads: voor het tonen van relevante reclame.

6.4 Verwijderen van cookies

Indien u de cookies wenst te verwijderen die al op uw apparatuur staan, dan kunt u, indien u een PC of een recentere browser gebruikt, tegelijkertijd op CTRL + SHIFT + DELETE drukken. Indien de shortcuts niet op uw browser werken, ga dan naar de ondersteuningspagina voor de betreffende browser.

NB: onze Website werkt niet volledig als u de cookies verwijdert.

7 Inzage, correctie en verzet

7.1 Inzage

Na een verzoek daartoe aan Beoordelingen.nl via de contactinformatie vermeld in artikel 9, stelt Beoordelingen.nl u op de hoogte van het doel van de bewerking; wie de informatie ontvangt en waar de informatie vandaan komt.

Verzoeken met betrekking tot het bovenstaande worden enkel behandeld als meer dan 6 maanden sinds uw vorige verzoek zijn verstreken, tenzij u een speciaal belang kunt aantonen voor het eerder verkrijgen van de informatie.

7.2 Correctie en verzet

Indien u ontdekt dat de informatie die Beoordelingen.nl als de verantwoordelijke over u bewerkt onjuist of misleidend is, corrigeert Beoordelingen.nl deze op uw verzoek. Wij raden u aan dat u - indien mogelijk - de correctie van dergelijke fouten zelf uitvoert.

U mag te allen tijde content en informatie op de Website waarvoor u de verantwoordelijke bent corrigeren of verwijderen, zie artikel 3.2. Indien uw persoonsgegevens wijzigen of als u niet langer wenst te verschijnen op de website, kunt u de informatie bijwerken of verwijderen door in te loggen op uw gebruikersprofiel of contact opnemen met info@beoordelingen.nl.

Wanneer uw profiel wordt verwijderd, worden alle gegevens verbonden met uw gebruikersprofiel verwijderd, inclusief uw master data en beoordelingen op de Website. Indien u een beoordeling op de Website verwijdert, is de beoordeling permanent verwijderd.

Beoordelingen.nl behoudt zich het recht voor om de toegang tot uw profiel te blokkeren en/of uw profiel te verwijderen, indien het profiel of de content van uw profiel op de Website naar onze mening discriminatoir, racistisch, seksueel getint, onethisch, dreigend, beledigend, treiterend is of op een andere manier strijdig is met de wetgeving, rechten van derden of het doel van de Website. Indien wij het gebruik van uw profiel blokkeren, wordt u hiervan op de hoogte gebracht zowel als van de reden van het blokkeren van de toegang, via het e-mailadres dat u in uw profiel vermeld heeft.

Alle bedrijfsnamen, merken en andere bedrijfskenmerken op de website zijn eigendom van Beoordelingen.nl of derde partijen. Deze kenmerken zijn door de partijen zelf te veranderen na het claimen van de bedrijfspagina.

8 Wijzigingen in de privacyverklaring

Beoordelingen.nl mag te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring die voor de toekomst van kracht worden. Beoordelingen.nl zal de gebruikers van de Website van deze wijzigingen op de hoogte stellen wanneer de gebruikers inloggen op de Website. U aanvaardt dat het voortgezette gebruik van de Website na een geplaatste gewijzigde versie van de Privacyverklaring uw aanvaarding inhoudt van de gewijzigde Privacyverklaring.

9 Vragen over de Website of de privacyverklaring

In geval van vragen over de privacyverklaring van Beoordelingen.nl, onze bewerking van persoonsgegevens, correctie van gegevens of uw relatie met ons in het algemeen, bent u van harte welkom om contact op te nemen met Beoordelingen.nl op het volgende adres:

Beoordelingen.nl Email: info@beoordelingen.nl

Maart 2015